OUR TEAM

CORE TEAM

ALL MEMBERS

Mayank Keshari
Ashutosh Patil
Gunjeet Singh
Riddam Rishu
Harshit Sakhuja
Ramakant Yadav
Nikhil Jain
Manya Dave
Man Mohan Sah
Kanisk Sanjay
Jitendra Shukla
Kamal Dhull Dhull
Aman Dhawan
Sahil
Shreyas Jadhav
Ashwin Goyal
Taneesh
Shubham Sahu
Harshit Mittal
Ekansh Mahendru
Saharsh Anand
Jigar Nilesh Mehta
Aman Goyal
Jasdeep Singh
Mahidhar Verma
Madhureshwar
Shyam Maharwal
Neha Kapoor
Shasank Kumar